Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Bulletin of the MRSU / Section "Philological sciences" / 2016 № 4.

 

A.A. Sokolyanskiy

THE PHONOLOGICAL NEUTRALIZATIONS TYPOLOGY. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2016, no. 4.

Doi:10.18384/2224-0209-2016-4-779


UDC Index: 811.161.1; 81.344.4

Date of publication: 28.12.2016

The full text of the article

Downloads count Downloads count: 48

Abstract


This article describes the typology of phonological neutralization. As a result of the conducted analysis, the author concludes that neutralization is still perceived differently by Russian linguists and Prague Phonological School which first described it. In the article the author describes five conditions that are implicitly applied to neutralization. The author comes to the conclusion that there are at least two different types of neutralization which differ from each other by different number of conditions.

Key words


phoneme, neutralization, differential feature, position, Moscow phonological school, Prague phonological school

List of references


1. Bogoraz L.I. O neitralizatsiii arkhifoneme v svyazi s soglasnym iarkhifonemami russkogo yazyka [The Neutralization and Archiphonemes in Connection with Consonant Archiphonemes of the Russian Language] // Problemy strukturnoi lingvistiki [Problems of Structural Linguistics]. M., 1963, pp. 153–163.
2. Kalenchuk M.L. Delimitatsiya znachimykh edinits yazyka s pomoshch’yu foneticheskikh sredstv [The Delineation of Meaningful Units of Language by Means of Phonetics] // Fonetikasegodnya. Materialy dokladov i soobshchenii VIII mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii 28–30 oktyabrya 2016 goda [Phonetics Today. Proceedings of the VIII International Academic Conference October 28–30, 2016]. M.; SPb., Nestor-Istoriya, 2016, pp. 48–50.
3. Kasatkin L.L. Sovremennyi russkii yazyk. Fonetika [Modern Russian Language. Phonetics]. M., Akademiya, 2014. 271 p.
4. Panov M.V. Russkayafonetika [Russian phonetics].M., Prosveshchenie, 1967. 438 p.
5. Peregozhina T.A. Oppozitsii glasnykh fonem I ikh neitralizatsiya v sovremennom russkom yazyke [The Opposition of Vowel Phonemes and their Neutralization in the Contemporary Russian Language] // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2:Yazykoznanie [Bulletin of Volgograd State University. Series 2: Linguistics], 2015, no. 1, pp. 55–60.
6. Popov M.B. Problemy sinkhroni cheskoi idiakhronicheskoi fonologii russkogo yazyka [Problems of Synchronic and Diachronic Phonology of the Russian Language]. SPb., 2004. 346 p.
7. Reformatskii A.A. Osnovnye polozheniya MFSH [The Main Provisions of the Moscow Phonological School] // Reformatskii A.A. Iz istorii otechestvennoi fonologii. Ocherk.Khrestomatiya [From the History of Russian Phonology]. M., Nauka, 1970, pp. 114–120.
8. Reformatskii A.A. Problema fonemy v amerikanskoi lingvistike [The Problem of Phonemes in American Linguistics] // Reformatskii A.A. Izistoriiotechestvennoifonologii. Ocherk.Khrestomatiya [From the History of Russian Phonology]. M., Nauka, 1970, pp. 204–248.
9. Sokolyanskii A.A. Gradual’nye oppozitsii kak sistemoobrazuyushchie dlya russkogo vokalizma[Gradable Oppositions as a Backbone for the Russian Vocalism] // Voprosy yazykoznaniya [Problems of Linguistics], 2011, no. 1, pp. 74–83.
10. Sokolyanskii A.A. Model’ mnogourovnevoifonologiirusskogoyazyka: monografiya [Model multi-tiered phonology of the Russian language: monograph]. Magadan, 2010. 282 p.
11. Sokolyanskii A.A. Fonologicheskaya interpretatsiya russkogo vokalizma [Phonological Interpretation of the Russian Vocalism] // Russkii yazyk: istoricheskie sud’by i sovremennost’: Mezhdunarodny ikongress issledovatelei russkogo yazyka :sbornik tezisov [The Russian Language: its Historical Destiny and Present State: the International Congress of Russian Language Researchers : Abstracts]. M., 2001, pp. 244.
12. Sokolyanskii A.A. Fonologicheskie zametki: monografiya [Phonological Notes: Monograph]. Magadan, 2015. 76 p.
13. Saussure F. de. Kurs obshchei lingvistiki [Course of General linguistics] // Saussure F. de. Trudy po yazykoznaniyu [Works on Linguistics]. M., 1977, pp. 31–273.
14. Timofeev V.V. Osobennosti proiznosheniya pristavok v sovremennom russkom literaturnom yazyke: diss. … kand. filol. nauk [The Pronunciation of the Prefixes in the Contemporary Russian Literary Language: Thesis of … PhD of Philological Sciences]. M., 2016. 331 p.
15. Trubetskoy N.S. Morfonologicheskaya sistema russkogo yazyka [Morphonological System of the Russian Language] // Trubetskoy N.S. Izbrannye trudy po filologii [Selected Works on Philology]. M., 1987, pp. 67–142.
16. Trubetskoi N.S. Osnovy fonologii [Fundamentals of Phonology]. M., 1960. 372 p.

Лицензия Creative Commons