Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Bulletin of the MRSU / Section "Politics" / 2017 № 1.

 

V.A. Boldin

The speaking trumpet of “new slavic ideology”: The “Slavic Century” Journal (1900–1904). In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2017, no. 1.

Doi:10.18384/2224-0209-2017-1-789


UDC Index: 32.019.5

Date of publication: 07.02.2017

The full text of the article

Downloads count Downloads count: 111

Abstract


The article deals with the study of a unique source of Slavic movement ideology early XX century – the “Slavic Century” Journal (1900‒1904). This periodical, which was published in Vienna at early XX century, is scrutinized in the context of the history of pan-Slavism. Conclusions about the journal’s belonging to one of the flows of the Russian pan-Slavism are drawn. The evolution of the basic topics in the viewpoints of the ideologists of Slavic movement in Russia and Europe early XX century is noted.

Key words


“Slavic Century”, Pan-Slavism, Slavic idea, Slavic solidarity, “new Slavic outlook”

List of references


1. Vavrik V.R. Kratkii ocherk galitsko-russkoi pis’mennosti [A Brief Outline of Galician-Russian Literature]. Louven, 1973. 60 p.
2. Gorokhov A.A. Problema natsional’noi kul’tury v sotsial’no-filosofskikh vzglyadakh K.N. Leont’eva [The Problem of National Culture in Social-Philosophical Views of K.N. Leontiev] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tomsk State University]. 2009, no. 325, pp. 30–32.
3. Lutsik R.Ya. Dmitrii Nikolaevich Vergun [Dmitri Vergun] // Vremennik. Nauchno-literaturnye zapiski L’vovskogo Stavropigiona [Annals. Scientific and Literary Notes of the Lviv Stavropigion]. 1938, pp. 76–80.
4. Myrikova A.V. Stat’ya Lyudevita Gaya «Nash narod» [Article Ljudevit Guy “Our People”] // SCHOLA-2013: Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Politika v tekstakh – teksty v politike: nauka istorii idei i uchenii» 30–31 oktyabrya 2013g.[SCHOLA-2013: Proceedings of the Th ird International Scietifi c Conference “Politics in Texts – Texts in Politics: Science of the History of Ideas and Doctrines”, October 30–31 2013] / ed. by A. Shutov, A. Shirinianets., M., Izdatel’stvo Moskovskogo Yniversiteta, 2013, pp. 153–157.
5. Myachin A.G., Shirinyants A.A. Russkaya sotsial’no-politicheskaya mysl’ XIX – nachala XX veka: K.N. Leont’ev [Russian Socio-Political Thought of the XIX – the Beginning of the XX Century: K.N. Leontiev]. M., 1995. 120 p.
6. Prokudin B.A. Ideya slavyanskogo edinstva v politicheskoi mysli Rossii XIX veka [The Idea of Slavic Unity in the Political Thought of the Nineteenth-Century Russia]. M., Sotsyal’no-politicheskaja mysl’, 2007. 132 p.
7. Prokudin B.A. Ideya slavyanskogo edinstva v tvorchestve Gertsena [The Idea of Slavic Unity in the Works of Herzen] // Aleksandr Ivanovich Gertsen i istoricheskie sud’by Rossii: materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii k 200-letiyu A.I. Gertsena, Moskva, 20–21 iyunya 2012 g. [Alexander Herzen and the Historical Fate of Russia: Proceedings of the International Scientific Conference on the 200th Anniversary of A.I. Herzen (June 20–21 2012)] / ed., comp. by A. Lyadova, V. Sharova. M., Kanon +, 2013, pp. 313–316.
8. Prokudin B.A. Panslavizm F.M. Dostoevskogo [Pan-Slavizm of Dostoevsky] // Angliiskii yazyk na gumanitarnykh fakul’tetakh: Teoriya i praktika: sbornik nauchnych i naychno-metodicheskich trudov. Vyp. 8 [English and Humanities Departments: Theory and Practice: complete scientific and scientific-methodological works. Vol. 8]. M., MAKS Press, 2015, pp. 100–107.
9. Prokudin B.A. Slavyanofil’stvo i formirovanie russkogo panslavizma [Slavophilism and Russian Pan-Slavism Formation] // SCHOLA-2006: sbornik nauchnykh statei filosofskogo fakul’teta MGU [SCHOLA-2006: Collection of Scientific Articles of the Faculty of Philosophy of Moscow State University]. M., 2006, pp. 203–208.
10. Prokudin B.A. Tri etapa razvitiya russkogo panslavizma [Three stages of development of Russian pan-Slavism] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12: Politicheskie nauki [Bulletin of Moscow University. Series 12: Political Science], 2007, no. 3, pp. 91–92.
11. Slavyanofil’stvo i zapadnichestvo: konservativnaya i liberal’naya utopiya v rabotakh Andzheya Valitskogo. Vypusk 2 [Slavophilism and Westernism: Conservative and Liberal Utopia in the Works of Andrzej Walicki. Issue 2]. M., INION, 1992. 214 p.
12. Slavyanskii vek: Vseslavyanskii organ. Vena [Century Slavic: Slavic on. Vienna]. 1900–1904, no. 1–92.
13. Tsimbaev N.I. Slavyanofil’stvo. Iz istorii russkoi obshchestvenno-politicheskoi mysli XIX veka [Slavophilism. From the History of the Russian Socio-Political Thought of the XIX Century]. M., 1986. 272 p.
14. Shirinyants A.A., Myrikova A.V. Vvedenie k issledovaniyu istorii i ideologii panslavizma XIX veka [Introduction to the Study of the History and Ideology of Pan-Slavism of the Nineteenth Century] ed. by A. Shyrinjanets. M., Politicheskaja mysl’. 2010. 72 p.
15. Shirinyants A.A., Ryasentsev K.V. Mikhail Petrovich Pogodin [Mikhail Petrovich Pogodin] // Pogodin M.P. Izbrannye trudy [Pogodin M.P. Selected Works]. M., 2010, pp. 5–82.
16. Shirinyants A.A. Lamanskii Vladimir Ivanovich [Lamansky Vladimir Ivanovich] // Obshchestvennaya mysl’ Rossii XVIII – nachala XX veka.: entsiklopediya [Social Thought in Russia in XVIII – the Beginning of the XX Century: encyclopedia]. M., ROSSPEN, 2005, pp. 248–249.
17. Shirinyants A.A. Mikhail Petrovich Pogodin [Mikhail Petrovich Pogodin] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12: Politicheskie nauki [Bulletin of Moscow University. Series 12. Political Science]. 2001, no. 4, pp. 60–81.
18. Shirinyants A.A. Russkii khranitel’: politicheskii konservatizm M.P. Pogodina [Russian Keeper: the Political Conservatism of M.P. Pogodin]. M., Russkiij mir’’, 2008. 416 p.
19. Ширинянц А., Мирикова А. Русофобският мит на «панславизма» / Политически изследования. Българска ассоциация за политически науки. София. Брой 1–2. 2010. С. 85–110.
20. Sandor, Kostya. Pan-Slavism / ed by Anne Fay Atzel. Astor Park, Florida: Danubian Press Inc., 1981. 109 c.

Лицензия Creative Commons