Journal sections
Archive and statistics
Log inor
Печатный вестник PRINTED
JOURNALS OF
MRSU
Издательство МГОУ Publishing house the
MRSU
CONTACT US:

Our address: 105005, Moscow, Radio street,10a, office 98.

Telephone:
+7 (495) 780-09-42 add. 1740,
+7 (495) 723-56-31

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

Work schedule: Monday to Thursday from 10-00 to 17-30,

Friday from 10:00 to 16-00,

lunch break from 13:00 to 14-00.

 

WE IN SOCIAL MEDIA

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Leonud I. Egorenkov


doctor of geographical Sciences, Professor, Department of ecology and environmental management
Moscow Regional State University
li.egorenkov@mgou.ru

Articles in the electronic journal Bulletin MSRU


L.I. Egorenkov Ecological imperative of self-sustaining development of a CITY's ecosystem. In: Bulletin of the Moscow Region State University (electronic journal), 2012, no. 4, pp. 15-19.

Articles printed by Bulletin MSRU


L.I. Egorenkov The modern economical-geographical differentiation of the Smolensk region.. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Geographical Environment and Living Systems, 2009, no. 1, pp. 9-21.

L.I. Egorenkov SPORTS AND WELLNESS TOURISM IN THE MOSCOW REGION. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Geographical Environment and Living Systems, 2012, no. 2, pp. 62-68.

Publications issued by the еditorial office of the Moscow Regional State University


Geografiya pochvs osnovami pochvovedeniya

L.I. Egorenkov, D.V. Vasin, L.N. Litvinenko, T.S. Lukyanova, Y.V. Shumilov, G. Sergey

Didakticheskie aspekty modernizatsii geoekologicheskogo obrazovaniya (na primere izucheniya geoekologii Moskovskoi oblasti)

Prirodai ekologiya Moskovskoi oblasti.

Rekreatsiya

Uchenie o biosfere.

Ekologicheskaya kul'tura

Ekologiya pochv

L.I. Egorenkov, G.S. N., Y. Grishayeva, L.A. M., Z.N. Tkacheva

Ekologo-obrazovatel'nyi potentsial pedagogicheskogo proektirovaniya v izuchenii rekreatsionnykh resursov zarubezhnykh stran (na primere stran subarkticheskogo i umerennogo klimaticheskikh poyasov)