Разделы журнала
Архив и статистика
Вход на сайтили
Печатный вестник ПЕЧАТНЫЕ
ЖУРНАЛЫ
МГОУ
Издательство МГОУ Издательство
МГОУ
КОНТАКТЫ:

Наш адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.10а, комн.98.

Телефоны:
+7 (495) 780-09-42 доб. 1740,

E-mail: info@evestnik-mgou.ru,
e-mag@mgou.ru

График работы: с 10-00 до 17-00,

в пятницу - до 16-00,

перерыв с 13-00 до 14-00.

 

МЫ В СОЦСЕТЯХ

BK Facebook Telegram Twitter Instagram

Вестник МГОУ / Раздел "Юриспруденция" / 2014 № 2.

 

Чабаненко Н.Н.

Право продовольственной безопасности как подотрасль аграрного права Украины // Вестник Московского государственного областного университета (Электронный журнал). 2014. № 2.


Индекс УДК: 349.42

Дата публикации: 19.06.2014

Полный текст статьи

Кол-во скачиваний Кол-во скачиваний: 17

Аннотация


В статье рассматривается вопрос о праве продовольственной безопасности как определенного правового массива. Производится анализ соответствия права продовольственной безопасности критериям выделения подотраслей аграрного права. Обосновывается, что право продовольственной безопасности может быть признано подотраслью аграрного права. Показано, что право продовольственной безопасности имеет собственный предмет правового регулирования и принципы правового регулирования, объединяет несколько институтов аграрного права и является достаточно обособленным законодательно.

Ключевые слова


система аграрного права, отрасль аграрного права, подотрасль аграрного права, продовольственная безопасность, право продовольственной безопасности

Список цитируемой литературы


1. Єрмоленко В.М. Актуальні питання систематизації законодавства про продовольчу безпеку // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: зб. наук. праць Круглого столу, 18.03.2011. Київ: Обрії, 2011. С. 113–119.
2. Закон України від 22 лютого 2000 р. N 1492-III «Про бджільництво» // Відомості Верховної Ради України. 2000. N 21. Ст. 157.
3. Закон України від 23 грудня 1997 р. N 771/97-ВР «Про безпечність та якість харчових продуктів» // Відомості Верховної Ради України. 1998. N 19. Ст. 98.
4. Закон України від 24 січня 1997 р. N 51/97-ВР «Про державний матеріальний резерв» // Відомості Верховної Ради України. 2007. N 13. Ст. 112.
5. Закон України від 24 червня 2004 р. N 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» // Відомості Верховної Ради України. 2004. N 49. Ст. 527.
6. Закон України від 31 травня 2007 р. N 1103-V «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» // Відомості Верховної Ради України. 2007. N 8. Ст. 35.
7. Закон України від 24 лютого 1994 р. N 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» // Відомості Верховної Ради України. 1994. N 27. Ст. 218.
8. Закон України від 4 липня 2002 р. N 37-IV «Про зерно та ринок зерна в Україні» // Відомості Верховної Ради України. 2002. N 35. Ст. 258.
9. Закон України від 24 червня 2004 р. N 1870-IV «Про молоко та молочні продукти» // Відомості Верховної Ради України. 2004. N 47. Ст. 513.
10. Закон України від 26 грудня 2002 р. «Про насіння і садивний матеріал» N 411-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. N 13. Ст. 92.
11. Закон України від 19 червня 2003 р. N 964-IV «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. 2003. N 39. Ст. 351.
12. Закон України від 18 жовтня 2005 р. N 2982-IV «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» // Відомості Верховної Ради України. 2006. N 1. Ст. 17.
13. Закон України від 6 лютого 2003 р. N 486-IV «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» // Відомості Верховної Ради України. 2003. N 15. Ст. 107.
14. Зотова О.О., Крикун О.І., Латік В.В. Рівень життя населення України. Київ: ТОВ «Видавництво «Консультант». 2006. 428 с.
15. Курман Т.В. Конституційно-правові засади забезпечення продовольчої безпеки // Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 25.05.2011. Київ: Обрії, 2011. С. 83–87.
16. Курман Т.В. Щодо поняття та ознак продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». Київ, 2011. Вип. 165. Ч. 1. С. 121–128.
17. Лушпаєв С.О. Про принципи правового регулювання продовольчої безпеки України // Часопис Київського університету права. Київ, 2012. N 1. С. 268–273.
18. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18 листопада 1999 р. N 272 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії» // Офіційний вісник України. 1999. N 49. Ст. 340.
19. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 листопада 2010 р. N 971 «Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів» // Офіційний вісник України. 2010. N 98. Ст. 3506.
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1379 «Деякі питання продовольчої безпеки» // Офіційний вісник України. 2007. N 93. Ст. 3405.
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» // Офіційний вісник України. 2007. N 73. Ст. 2715.
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг» // Офіційний вісник України. 2009. N 37. Ст. 1240.
23. Проект закону України N 8370 від 8 квітня 2011 р. «Про основи продовольчої безпеки України» [Электронный ресурс]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=40130 (дата обращения: 21.04.2014).
24. Проект закону України N 11378 від 24 жовтня 2012 р. «Про продовольчу безпеку України» [Электронный ресурс]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44744 (дата обращения: 21.04.2014).
25. Тригуб А.Ю. Адміністративно-правове забезпечення продовольчої безпеки України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2012. 18 с.
26. Уркевич В.Ю. Стосовно законодавства про продовольчу безпеку України // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., ДДУВС, 26.10.2012. У 3-х ч. Ч. 2 «Приватно-правові проблеми формування правової держави». Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. С. 143–144.

Лицензия Creative Commons